Strona główna

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, iż  Uchwałą Rady Powiatu
w Ostrowcu Św. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON otrzymał kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań
w 2014 roku: 

  • Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych (staże, szkolenia, prace interwencyjne) art. 11 - kwota 50.000,00 zł
  • Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
    art. 12a - kwota 100.000,00 zł
  • Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
    art. 26e - kwota 300.000,00 zł

  Środki z PFRON na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy będą udzielane w wysokości  nie przekraczającej kwoty 20.000,00 zł. na jedno przedsięwzięcie.

 Preferowani będą Wnioskodawcy zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą lub wyposażyć stanowiska pracy w sektorze produkcji i usług.


Nabór wniosków trwać będzie od 05.05.2014 r. do  16.05.2014 r. do godz. 12.00

  

 - - -

 

UWAGA!

W związku z planowanym na maj wejściem w życie znowelizowanej ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy następuje zmiana terminu
naboru wniosków na staż.
Wnioski przyjmowane będą od dnia
26.05.2014r. do 06.06.2014r. do godz. 12.00.
Kolejny termin również może ulec zmianie.

 

  - - -

 

Informacja o środkach na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

w 2014 roku.(więcej.)

 

 - - -

 Informacja o terminach przyjmowania wniosków na aktywizację zawodową osób

bezrobotnych w 2014 r. (więcej.)

 

 Kryteria aktywizacji osób bezrobotnych i współpracy z pracodawcami w poszczególnych usługach i instrumentach rynku pracy w 2014 r. (więcej.)

 

 - - - 

Informacja dla osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. (więcej.) 

 

 - - -

 

 Informator dla przedsiębiorców u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności  gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy  na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (więcej.)

 

- - - 

 

UWAGA!

 

Ostatni dzień roboczy miesiąca jest dniem bez rejestracji.

 

 - - -

 

INFORMACJA

Wszelkie informacje oraz wnioski dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały zamieszczone w zakładce "dofinansowanie na działalność"


   

 - - -

 


INFORMACJA

Kryteria zwrotu bezrobotnemu z FP kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (więcej)

 

 - - -

 

INFORMACJA. DOT.  KORESPONDENCJI

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje,że nie udzielamy odpowiedzi... (więcej)

- - -

 

INFORMACJA

Projekt Re-Turn - elementem wspierającym rozwój polityki regionalnej

 

- - -

 

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

(więcej)

 

 - - -

 

UWAGA!
Osoba zgłaszająca się do rejestracji nie posiadająca: (więcej)

 

- - -

 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. laureatem konkursu. (więcej)

 

 - - -

 

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. informuje, że w związku z funkcjonowaniem uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. (więcej)

 

 - - -

 

WKU W SANDOMIERZU

 

 - - -


alt

 Język migowy w PUP w Ostrowcu Św.

(więcej)

 


 


Serwis Darmowych Ogłoszeń 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowe informacje